A A A K K K
для людей з порушеннями зору
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ №1
ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
Знання мов - це пізнання світу!

Правила прийому до закладу

 1. Загальні положення

1.1      Дане Положення розроблено на підставі Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Закону України „Про Освіту”,   наказу № 367 від 16.04.2018, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016, Закон «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX,  Статуту Комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім.. М.І.Пирогова Вінницької міської ради».

1.2. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.3. Дане Положення визначає порядок і умови проведення конкурсного набору   до 5-11 класів гімназії та доводиться до відома учнів та їх батьків.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Головною метою конкурсу є формування колективу учнів із достатнім рівнем готовності до інтенсивної навчальної діяльності в спеціалізованому закладі.

1.5.  Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два  місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на шкільному сайті закладу.

 

  1.   Організація конкурсу  

  5-ті класи

2.1. Для зарахування до 5-го класу  гімназії заяви подаються до 31 травня включно.

2.2. У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятих класах закладу, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

2.3. У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятих класах гімназії, до 01 червня включно  оприлюднюється оголошення про проведення конкурсного відбору

2.4.  Конкурс  проводиться і наказ про зарахування видається до 15 червня включно. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору.

2.5. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі:

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії,

– копії свідоцтва про народження,

– медичної картки встановленого зразка,

– табеля успішності.

  10-ті  класи

2.6. Зарахування до 10 класів гімназії  відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класів  закладу,  які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.

2.7. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом.У випадку, коли кількість переведених до 10-их  класів учнів більша за наявність вільних місць та немає можливості на створення додаткового 10-го класу проводиться рейтинговий відбір за результатами середнього балу свідоцтва про базову середню освіту  та  результатів ДПА з англійської мови і української мови. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу I  наказу МОН України від 16.04.2018  № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року  за № 564/32016.

2.8. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування).

 6-9 – ті класи

2.9. До 6-9 класів переводяться всі учні 5-8 класів закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому.

2.10. Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

 

  1. Проведення конкурсу

3.1. Для проведення  конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором гімназії.

3.2. Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань.

3.3. Прохідний рейтинговий бал до гімназії щорічно затверджується на засіданні педагогічної ради закладу.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають в 5-11 клас, проводяться з англійської та української мови в усній та письмовій формах у терміни, визначені закладом відповідно до  даного Положення.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у заступника директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

3.7. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

 3.11. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

  1. Порядок зарахування

4.1. До 5-11 класів гімназії зараховуються поза конкурсом учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІ,ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов поточного року. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

4.2. До 5-их класів гімназії  зараховуються поза конкурсом випускники комунального закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради» у кількості 150 учнів, які склали іспит та увійшли у рейтинг, визначений приймальною комісією. Встановлення рівня засвоєння іноземної мови здійснюється спільною комісією представників комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради»  та комунального закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради»

4.3. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.4. При отриманні однакової кількості балів за результатами конкурсного відбору в першу чергу зараховуються учні пільгових категорій:  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти з особливими освітніми потребами, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти, старші брати чи сестри яких є учнями гімназії.

4.5. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до  голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.6. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються закладом за погодженням з Департаментом освіти Вінницької міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.7. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти Вінницької міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.8. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання в іншому загальноосвітньому навчальному закладі.

4.9. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гуманітарної гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

  1.  Контроль за проведенням  конкурсу

5.1. Директор комунального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл», зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 №547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та наказу МОН № 367 від 05.05.2018 р.

 

Інформація про наявість вільних місць на паралелях 5-11 классів

на 2019-2020 навчальний рік

Паралель Кількість вільних місць
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

1.1      Дане Положення розроблено на підставі Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Закону України „Про Освіту”,   наказу № 367 від 16.04.2018, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016, Закон «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX,  Статуту Комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім.. М.І.Пирогова Вінницької міської ради».

1.2. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.3. Дане Положення визначає порядок і умови проведення конкурсного набору   до 5-11 класів гімназії та доводиться до відома учнів та їх батьків.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Головною метою конкурсу є формування колективу учнів із достатнім рівнем готовності до інтенсивної навчальної діяльності в спеціалізованому закладі.

1.5.  Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два  місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на шкільному сайті закладу.

 

  1.   Організація конкурсу  

  5-ті класи

2.1. Для зарахування до 5-го класу  гімназії заяви подаються до 31 травня включно.

2.2. У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятих класах закладу, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

2.3. У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятих класах гімназії, до 01 червня включно  оприлюднюється оголошення про проведення конкурсного відбору

2.4.  Конкурс  проводиться і наказ про зарахування видається до 15 червня включно. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору.

2.5. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі:

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії,

– копії свідоцтва про народження,

– медичної картки встановленого зразка,

– табеля успішності.

  10-ті  класи

2.6. Зарахування до 10 класів гімназії  відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класів  закладу,  які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.

2.7. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом.У випадку, коли кількість переведених до 10-их  класів учнів більша за наявність вільних місць та немає можливості на створення додаткового 10-го класу проводиться рейтинговий відбір за результатами середнього балу свідоцтва про базову середню освіту  та  результатів ДПА з англійської мови і української мови. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу I  наказу МОН України від 16.04.2018  № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року  за № 564/32016.

2.8. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування).

 6-9 – ті класи

2.9. До 6-9 класів переводяться всі учні 5-8 класів закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому.

2.10. Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

 

  1. Проведення конкурсу

3.1. Для проведення  конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором гімназії.

3.2. Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань.

3.3. Прохідний рейтинговий бал до гімназії щорічно затверджується на засіданні педагогічної ради закладу.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають в 5-11 клас, проводяться з англійської та української мови в усній та письмовій формах у терміни, визначені закладом відповідно до  даного Положення.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у заступника директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

3.7. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

 3.11. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

  1. Порядок зарахування

4.1. До 5-11 класів гімназії зараховуються поза конкурсом учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІ,ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов поточного року. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

4.2. До 5-их класів гімназії  зараховуються поза конкурсом випускники комунального закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради» у кількості 150 учнів, які склали іспит та увійшли у рейтинг, визначений приймальною комісією. Встановлення рівня засвоєння іноземної мови здійснюється спільною комісією представників комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради»  та комунального закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради»

4.3. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.4. При отриманні однакової кількості балів за результатами конкурсного відбору в першу чергу зараховуються учні пільгових категорій:  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти з особливими освітніми потребами, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти, старші брати чи сестри яких є учнями гімназії.

4.5. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до  голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.6. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються закладом за погодженням з Департаментом освіти Вінницької міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.7. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти Вінницької міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.8. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання в іншому загальноосвітньому навчальному закладі.

4.9. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гуманітарної гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

  1.  Контроль за проведенням  конкурсу

5.1. Директор комунального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл», зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 №547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та наказу МОН № 367 від 05.05.2018 р.

 

Інформація про наявість вільних місць на паралелях 5-11 классів

на 2019-2020 навчальний рік

Паралель Кількість вільних місць
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора