if you find a best soccer cleat for you,please stop and visit shopcleats.com.

Профілактика правопорушень
  • тел. 0432-56-23-88
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

"Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради"

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

для підготовки виступів у дитячих дошкільних та

шкільних     закладах    з    питань    профілактики     злочинів

серед     неповнолітніх     та    попередження      втягнення

неповнолітніх у злочинну діяльність

  

Формування людини, як відомо, починається з дитинства. В молоді роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норм поведінки, звичок, потреб особи. Виховання молодого покоління - це виховання майбутнього кожної держави, і майбутнє залежить не тільки від рівня професійної підготовки цього покоління, але й від його моральних якостей.

Нестача спілкування, емоційна незадоволеність, яку діти нерідко відчувають у власних родинах, потреба у належності до референтної групи, можуть бути частково компенсовані уважним, доброзичливим ставленням педагогів та працівників органів внутрішніх справ під час проведення правового виховання дітей. Комфортне почування в школі, де дитина проводить значну частину свого часу, є умовою її успішної соціалізації.

II. Поняття, ознаки і функції правового виховання

Відповідно до ст. 5 Закону України від 24 січня 19.95 року „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" та постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 року № 502 „Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх" - кримінальна міліція у справах не повнолітніх зобов'язана брати участь у правовому вихованні неповнолітніх.

Правове виховання - це цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури і активної правомірної поведінки.

Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи, вчинки в сфері правових відносин, які свідчать про дієвість правового виховання.

Основна мета правового виховання - дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити її поважати закони і підзаконні акти та додержуватися їх, тобто сформувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, знаючи свої права і обов'язки, може грамотно захищати себе від незаконних дій з боку юридичних органів, що застосовують право.

Ознаки (риси) правового виховання:

1)         будується на засадах системи норм права;

2)    припускає впровадження в правосвідомість виховуваних складових елементів
упорядкованих    суспільних    відносин    -   дозволянь,    зобов'язувань,    заборон
(поєднуючись   у    процесі   функціонування    права    із    заходами   державного
забезпечення, дозволяння, зобов'язування, заборони перетворюються на первинні
засоби правового регулювання, які створюють умови для здійснення правомірної
поведінки);

3)    спирається   на  можливість  застосування   примусової сили  держави  через
покладання юридичної відповідальності на правопорушників;

4)    .охоплює суб'єктів права, які не тільки додержуються правових норм, а й є
схильними до правопорушень та порушили ці норми;

5)    здійснюється за допомогою спеціальних правов'иховних способів і засобів;

6)    здійснюється  вихователями,  що,  як  правило, мають юридичну освіту або
спеціальну юридичну підготовку, працівниками правоохоронних органів.

Сутністю правового виховання є формування правової настанови на узгодження прагнень і сподівань особи з інтересами і сподіваннями суспільства, тобго, процес вироблення непохитних правових ідей і принципів у правосвідомості виховуваних, формування правової культури.

Зміст правового виховання - це процес цілеспрямованого і систематичного впливу на правосвідомість особи (групи) за допомогою сукупності (комплексу) правовиховних заходів, певних способів і заходів, які має у своєму розпорядженні суспільство.

Функції правового виховання:

1)    передача виховуваним (учням) певної сум й правових знань, навичок, умінь;

2) формування правових ідей, почуттів, переконань у правосвідомості виховуваних,
вироблення правової настанови на правомірну поведінку.

Правове виховання відбувається в правовому колі, у врегульованих правом сферах суспільних відносин.

Не слід плутати правове виховання і правове регулювання, хоча вони і євзаємозалежними. Об'єктом правового регулювання є, головним чином, відносини - вольові акти поведінки особи, а об'єктом правового виховання, виховною функцією права - її свідомість: думки, почуття, уявлення. Це не означає, що правосвідомість особи не зазнає впливу правового регулювання і його механізму. Але цей вплив є другорядним відносно поведінки особи, її вчинків.

III.     Система і механізм правового виховання
Правове виховання має свою систему, механізм, стадії.

Система правового виховання - це сукупність основних частин (елементів)правовиховного процесу, яка забезпечує його певний порядок і організацію. Систему правового виховання складають такі елементи:

1)       суб'єкти - державні органи, організації, спеціально уповноважені державою
особи, які здійснюють правовиховну діяльність;

2)   об'єкти - виховувані громадяни (учні) або громадські групи;

3)       сукупність правовиховних заходів,  певних способів  і засобів. ПравовІІховні
заходи   можна   зобразити   у   вигляді   сукупності   способів   і   засобів   правового
виховання.

Способи правового виховання:

-     правова освіта (або інакше: правовий всеобуч); - правова пропаганда;

-     юридична   практика   державних   органів   та   інших   організацій   (наприклад,
правовиховна діяльність органів внутрішніх справ).

IV. Підготовка та про ведення занять (уроків)з правового виховання

Проведення занять розраховано на озброєння учнів практичним й життєво значущими правовими знаннями, уміннями й навичками щодо права і закону, формування поваги до законів та правосвідомої поведінки учнів. Заняття передбачають вивчення таких тем:

знайомтесь, міліція (якими є основні завдання міліції в державі; які права має міліція для виконання своїх обов'язків; як міліціонери виконують свої обов'язки; яким й є основні підрозділи м іліції; яка людина може стати міліціонером); - твій дзвінок у міліцію (у яких випадках слід звертатися у міліцію; у який спосіб можна звернутися до працівників міліції; як звернутися до м іліції усно і за телефоном); твоя безпека - у твоїх руках (жертвами яких саме злочинів стають люди внаслідок своєї необачності, неуважності, недбалості; як уберегтися від квартирних крадіжок; що робити неповнолітньому, коли він сам удома; що робити, якщо тиопинився наодинці з і зловмисником);

якщо тебе зупинив міліціонер (що таке затримання; якими є обов'язки міліції при затриманні неповнолітніх; як поводити себе, якщо вас зупинили (затримали) м іліціонери);

злочин і покарання (які правопорушення є злочинами; які покараннянакладаються за вчинення злочинів; якими є особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; якими можуть бути наслідки злочинів).

Кожне заняття (урок) розпочинається очікуваними результатами, яких слід досягти під час його проведення. Вони представлені як конкретні знання, уміння й навички, яких повинні набути учні. На початку кожного заняття ці результати мають бути доведені (прочитані) до учнів. Наприкінці уроку слід за допомогою бесіди перевірити, чи досягнуто очікуваних результатів.

Хід кожного заняття розподілено на вступну, основну та заключну частини. У кожній частині представлені діяльність викладача та учнів на занятті з приблизним розрахунком часу на виконання того чи іншого завдання. Більшість занять розраховано на 45 хвилин.

Надзвичайно важливою є заключна частина заняття (уроку) - резюме, у якому за допомогою відповідних запитань викладач має перевірити, чи досягнуті очікувані результати заняття.

Найкраще  заняття ви зможете провести, якщо:

-      зосередити увагу  на  найбільш важливих знаннях  і  вміннях учнів, які
сприяють досягненню мети і завдань курсу;

-      на кожному занятті підтримуватимете різноманітність думок учнів, їх
відкритість;

-      використаєте максимальну кількість діалогових методів навчання;

-      встановите  тісні зв'язки з   педагогічним     колективом     школи  і     він
допомагатиме вам у підготовці та організації занять.

Складовим й вашого успіху на заняттях є:

-      тісна співпраця з учителями;

-      наявність чіткого, зрозум ілого для вас плану заняття;

-      застосування на заняттях вашого особистого досвіду;

-      налагодження добрих стосунків з учням й;

-      створення на заняттях атмосфери взаємної довіри й поваги;

-      встановлення зворотного зв'язку;

-      попередня домовленість з учнями відносно правил їхньої поведінки на ваших
заняттях;

-      щирі заохочення учнів;

-      ваше прагнення залишитися самим собою;

продовження    спілкування    з    учнями    на - життєві    теми,    що    їх цікавлять, поза межамизаняття і поза стінами класної кімнати. Є декілька умов, дотримання яких, сприятиме'вашом/успіху при проведенні занять:

-      поважайте уч нів та їх дум ки;

-      не забувайте про почуття гумору й посмішку;

-      не використовуйте жаргон або спеціальні терміни, не розповідайте довгих
історій із власного досвіду;

-      замість   зауваження   відносно   дисципліни   спробуйте   зацікавити   учня
запитанням чи завданням;

-      вітайтеся з дітьми під час зустрічі поза класом   і навчальним закладом, це
сприятиме гарним стосункам;

Засоби правового виховання:

-      нормативно-правові акти, акти застосування норм права;

-      ознайомлювальні і роз'яснювальні матеріали про правові акти в пресі
(рубрики типу «Правова освіта», «Юридичний всеобуч», «Консультує
юрист», «Запитуйте - відповідаємо»);

-      правові радіо і телевізійні журнали типу «Право», «Закон» та інші;

-      юридичні газети, метою яких є поширення правових знань;

-      організаційно-освітні: прес-конференції, брифінги,зустрічі, лекції, бесіди,
семінари, вечори питань і відповідей, консультації та ін.

ПАМ'ЯТКА  для школярів

Шановні діти !

Сучасна людина живе у складному світі, який постійно змінюється та потребує від нього великих знань, вмінь та досвіду. Кожної хвилини у країні, місті, районі стаються неприємні, часто трагічні події, які забирають здоров'я та життя людей. Дуже часто страждають більш непідготовлені до життя, довірливі, наївні, недосвідчені або дуже самовпевнені діти.

Використовуючи відсутність у них досвіду, злочинці скоюють шахрайства, квартирні крадіжки, зґвалтування та інші злочини проти особи.

Додержання нижче зазначених порад та рекомендацій надасть Вам можливість уберегтися від біди.

Якщо ти опинився вдома без батьків, нікому чужому або малознайомому не відчиняй двері.

На питання чужих людей, чи є тато, мама, краще відповісти, що батьки заразвідпочивають вдома.

На телефонні дзвінки із запитаннями, чи є, та коли повернуться батьки з роботи, потрібно відповідати, що вони зайняті, та запитати, кому та куди їм потрібно зателефонувати.

Не запрошуй додому малознайомих хлопчиків та дівчаток ні під яким приводом.

Не вихваляйся перед оточуючими про те, які є у вашій квартирі дорогі речі.

Дуже правильно роблять хлопчики та дівчатка, які знайомлять батьків зі своїм й друзям й та товаришам й.

Не лякайся, якщо, знаходячись вдома, почуєш, що хтось намагається відчинити вхідні двері, а голосно спитай„Хто там?". Якщо двері продовжують відчиняти чужі люди - буде правильним зателефонувати „02" та викликати міліцію, точно вказавши адресу, після чого з балкону або з вікна покликати сусідів або оточуючих на допомогу.

Виходячи з дому, не забувай зачиняти балкон та вікна, особливо, якщо мешкаєш на нижніх поверхах.

Не залишай в дверях записок - це привертає увагу сторонніх.

Будь уважним з ключами від квартири - не губи, не залишай під половичком, у поштовому ящику та у інших м ісцях.

У разі, якщо ти загубив ключі або не пам'ятаєш, де залишив ключі, важливо одразу повідом йти батьків та замінити замки в дверях.

На вулиці будь уважним та обережним. Переходь проїзну частину тільки на зелений сигнал світлофора або на визначеному пішохідному переході. Пам'ятай, що автомобіль по вулицях міста рухається зі швидкістю 60 км/год, тому водій не завжди може попередити нещастя, якщо ти порушив правила дорожнього руху.

Не стій поряд з автомобілем, що зупинився - це небез печно.

Не сідай до незнайомих в автомобіль покататися, навіть якщо дуже хочеться або ти
запізнюєшся.                                                                                       

Якщо незнайомі запросили послухати музику, подивитися відеофільми, погратися із собакою (може бути й інший привід), не поспішай погоджуватися, передтим обов'язково порадься з батькамиабо вчителями.

Не можна заходити до ліфту наодинці з незнайомою особою.

Не треба на вулиці розмовляти з п'яними, навіть знайомими людьми. оскільки нетверезий чоловік дуже змінюється, його вчинки можуть бути не-передбачуваним й та жорстоким й.

Необхідно знати, що все нове, незнайоме приховує в собі небезпеку. Незнайомі предмети - пакети, банки, пляшки ні в якому разі не можна відкривати, нюхати, збирати, кидати в полум'я. В них можуть бути отруйні речовини (рідина, порошок або газ), які можуть потягти тяжкі отруєння, вибухи.

Не бери сірники, не розводь багаття, не вмикай незнайомі електроприлади, не роби самостійно всілякі досліди при відсутності батьків.

Якщо в дворі або біля школи хлопчики вимагають гроші, намагайся запевнити їх, що грошей в тебе немає, та повідом про цей випадок батьків та працівників міліції.

Не бери із собою великої суми грошей, однак, якщо раптово такі гроші опинилися в кишені, нікому не розповідай про це.

Якщо відчуваєш, що тебе переслідують, зайди до найближчого магазину, іншої установи або попроси дорослого перехожого довести тебе одому. Щоб не сталося з тобою, твоїми близькими, звертайся до міліції, де завжди знайдеш добру пораду та допомогу.

Шановні учні, дякую за увагу.

Тепер Ви можете поставити мені запитання...

Тема:

Відповідальність неповнолітніх

згідно з Кримінальним та Адміністративним кодексами

України

Шановні учні!

Знання Кримінального кодексу України завжди знадобляться Вам у житті, бо інколи людина може скоїти дії, які є порушенням закону, не уявляючи, яка відповідальність за це передбачена, або думаючи, що все минеться. В якій би ситуації Ви не опинились, пам 'ятайте три правила:

1.       Бережи своє життя!

2.     Бережи своє здоров'я!

3.     Не вступай у конфлікт із Законом!

Пропонуємо Вам уважно прослухати основні витяги з Кримінального кодексу України, що стосуються відповідальності неповнолітніх і будемо впевнені, що вони ніколи не будуть застосовані саме до Вас.

Стаття 11. Поняття злочину

1. Злочином є передбачене КК України суспільне небезпечне винне діяння (дія або
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

2.     Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-
якого діяння,   передбаченого КК України, але через малозначність не становить
суспільної небезпеки, тобто не заподіяла   і не могла заподіяти істотної шкоди

фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

 Стаття 12. Класифікація злочинів

1.      Залежно   від  ступеня  тяжкості  злочини   поділяються    на злочини невеликої
тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

2.      Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання  у  виді
позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.

3.      Злочином середньої тяжкості є злочин,   за який передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

4.      Тяжким злочином є злочин,  за який передбачене покарання у виді позбавлення
воліна строк не більше десяти років.

5.      Особливо тяжким злочином є злочин, за який  передбачене покарання  у виді
позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна   відповідальність

1.      Кримінальній   відповідальності   підлягають особи,   яким до вчинення злочину
виповнилося шістнадцять років.

2.      Особи,  що вчинили злочини у  віці  від чотирнадцяти до шістнадцяти років,
підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-
117),   посягання   на  життя  державного  чи     громадського діяча,     працівника
правоохоронного  органу,     члена   громадського     формування     з        охорони
громадського   порядку   і державного   кордону   або військовослужбовця, судді,
народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю,    пов'язаною із
здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з   діяльністю,
пов'язаною   з    наданням    правової   допомоги, представника іноземної держави
(статті 112,   348,   379, 400, 443), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121,
частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне
ушкодження (стаття 122,  частина друга статей 345,  346, 350, 377, 398), диверсію
(стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористичний акт (стаття  258), захоплення
заручників    (статті    147   і   349), зґвалтування     (стаття    152),    насильницьке
задоволення   статевої пристрасті неприродним способом   (стаття   153),   крадіжку
(стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262,308), розбій
(стаття   187,   частина третя  статей  262,    308), вимагання (статті 189,  262, 308),
умисне знищення або пошкодження .майна (частина друга статей 194,   347,   352,
378, частини друга та третя    статті    399),    пошкодження шляхів сполучення  і
транспортних засобів (стаття 277),   угон або захоплення   залізничного   рухомого
складу,    повітряного,    морського    чи річкового судна (стаття 278), незаконне
заволодіння   транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), хуліганство
(стаття 296).

Стаття 98. Види покарань

1.  До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути
застосовані такі основні види покарань:

1)    штраф;

2)   громадські роботи;

3)   виправні роботи;

4)   арешт;

5)   позбавлення волі на певний строк.

2.  До     неповнолітніх    можуть    бути   застосовані   додаткові покарання у виді
штрафу та  позбавлення   права обіймати  певні   посади або займатися  певною
діяльністю.

Стаття 115. Умисне вбивство

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

 2. Умисне вбивство:

1)    двох або більше осіб;

2) малолітньої дитини або жінки, яказавідомо для винного перебувала у стані
вагітності;

3) заручника;

4) вчинене з особливою жорстокістю;

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

6) з корисливих мотивів;

7) з хуліганських мотивів;

8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією
особою службового або громадського обов'язку;

9) з  метою  приховати інший злочин або полегшити його
вчинення;

10)   поєднане  із  згвалтуванням  або  насильницьким     задоволенням  статевої
пристрасті неприродним способом;

11)    вчинене на замовлення;

12)    вчинене за попередньою змовою групою осіб;

13)  вчинене    особою,    яка раніше вчинила умисне вбивство,    за винятком
вбивства, передбаченого статтями 116-118 КК України, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Стаття 152. Зґвалтування

1.  Зґвалтування, тобто статеві зносини із   застосуванням фізичного    насильства,
погрози   його  застосування   або   з використанням безпорадного стану потерплої
особи, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

2.  Зґвалтування, вчинене  повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із
злочинів, передбачених статтями 153-155 КК України , -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

 

 

Наш бренд стабільний: завжди - Перша!!!

Про нас

 

Комунальний заклад

"Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради".

Наш заклад - єдиний в області з поглибленим вивченням іноземних мов - англійської, німецької, французької. Гуманітарна гімназія №1 була побудована в 1936 році. Під час Другої світової війни зруйнована. Після відбудови в 1946 році працювала як жіноча гімназія. З нагоди відзначення 150-річчя з дня народження видатного лікаря М.І.Пирогова школі присвоєно його ім'я. З 1961 року в закладі почалося поглиблене вивчення англійської мови.

Детальніше

Новини

ПАМ'ЯТКА!!!

ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ

Про світ "#надотик#

У Міжнародний день людей з порушеннями зору, який відзначається 13 листопада, у 8- класі Гуманітарної гімназії №1 імені М. І. Пирогова відбувся урок-флешмоб "#надотик". Учні дізналися про інклюзивну художню  літературу та  методи альтернативної комунікації. 

Детальніше...

Про світ "#надотик#

У Міжнародний день людей з порушеннями зору, який відзначається 13 листопада, у 8- класі Гуманітарної гімназії №1 імені М. І. Пирогова відбувся урок-флешмоб "#надотик". Учні дізналися про інклюзивну художню  літературу та  методи альтернативної комунікації. 

Детальніше...

Грант в сумі 35 300 грн. для абітурієнтів Гуманітарної гімназії №1

Грант в сумі 35 300 грн. для абітурієнтів Гуманітарної гімназії №1

    Запрошуємо абітурієнтів Гуманітарної гімназії №1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради прийняти участь у соціальній програмі Scholarship.

   Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35 300 грн. сплату року навчання у Вищих Навчальних Закладах України.  Ця сума розподіляється між учасниками, які написали найкращі роботи.

    Участь повністю безкоштовна.

    Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагнемо знайти талановитих молодих спеціалістів.

    Детальніше про умови конкурсу дивіться тут: https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/

    Запитання та роботи можна надсилати через сайт на пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

День захисника України

Увага!

З 08 по 19 жовтня 2018р. у гімназії пройде декадник історії та правознавства, присвячений Дню захисника України.

День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.План заходів додається, усі охочі запрошуються до співпраці .

 

Детальніше...

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВАКАНСІЯ!!!

Оголошується вакансія на посаду бібліотекаря закладу з 01.10.2018р.

Вічна пам'ять Валентину Віталійовичу!

    У понеділок 10.09.2018 р., коли школа спокійно розпочала трудовий тиждень дитячим сміхом і вчительськими турботами, страшна біда постукала в її вікна: підбитою чайкою скрикнула Мати – загинув на Сході її син, наш випускник 1980 р., відомий волонтер від часу подій на Майдані і впродовж 4 років важких випробувань для України – Белінський Валентин Віталійович, боєць – контрактник, обов’язком якого було рятувати й вивозити з гарячих точок поранених товаришів. Він з честю захищав незалежність України, мир і спокій своєї Батьківщини.  

Детальніше...

Страхова компанія «Місто» 2018-2019

Шановні батьки!

Страхова компанія «Місто» вітає вас з початком нового 2018/2019 навчального року і бажає здоров’я, достатку та радості від життя! 

Детальніше...

З Днем народження, Вінниця! Гуманітарна Гімназія №1 ВМР надсилає свої найкращі побажання в честь Ювілею 655 річчя!

 

 

 

 

 

 

Гуманітарна Гімназія №1 ВМР щиро вітає усіх із початком навчального року!

 

 

 

 

 

 

До уваги батьків майбутніх п'ятикласників

Шановні батьки! 21. 08.18 об 11.00 відбудеться додаткове конкурсне випробування для учнів 5-их класів на 7 вакантних місць ауд. 306. З повагою адміністрація!

Підсумки роботи закладу у 2017-2018н.р.

7 червня 2018 р в актовій залі відбувся традиційний звіт директора гімназії Миколи Петровича Свіржевського, про підсумки роботи закладу у 2017-2018н.р. та звіт голови піклувальної ради Сокольвака Михайла Васильовича, про фінансово-господарську діяльність та використання коштів благодійного фонду "Освіта" 

Детальніше...

Summer school camp "Starfall"

З 5 червня 2018 р. розпочав свою роботу пришкільний англомовний табір "Starfall" з денним перебуванням дітей.

 

Станом на 31.05.2018

Станом на 31.05.2018 зараховано  до 5-х класів 166 учнів (1 поза конкурсом). Оголошено конкурсний відбір на 5  місць, що відбудеться 06.06.2018 о 12 год. ауд 315.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ П'ЯТИКЛАСНИКІВ!!!

23.05.2018 о 17.30 в приміщені актової зали відбудуться батьківські збори. З повагою адміністрація.

Євроклуб "Мандрівник" вітає Європейський Союз з днем народження!!!

Передвиборча кампанія в Президенти Гімназії

30 березня 2018 р. у закладі проходило грандіозне дійство друга регіональна (Не) конференція EdCamp у Вінниці2018

30 березня 2018 р.у закладі проходило грандіозне дійство друга регіональна (Не) конференція Ed Camp у Вінниці 2018, на яке зібралося понад 185 чоловік із 9 областей України. 

(Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Чернігівської, ЧеркаськоїОдеської областей)

 

Детальніше...

Вітаємо!!!

   Вітаємо!!!

    Призерів ІІ Олімпіади геометричної творчості імені В.А. Ясінського яка відбулась у Вінницькому державому педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 17 лютого 2018 року! Нечипор  Сергій - 8 Б, Романчишин Владислав - 10 Б  з дипломами  ІІ  і  ІІІ  ступеня, Гордійчук Поліна - 9 А  диплом ІІ ступеня, а також їх вчителя, чудового педагога,  Дзюбу Аллу Григорівну!!!

Детальніше...

Корисні посилання: